HACCP คือ อะไร
กะหรี่ปั๊บ เจ๊อ้วน ได้ใบรับรองคุณภาพ HACCP รายแรกของประเทศไทย
Last Update : 20:30:54 06/05/2014
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากองุ่น
จากกะหรี่ปั๊บของเจ๊อ้วน ที่มีไส้องุ่น
Last Update : 20:12:33 06/05/2014
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากเผือก
จากกะหรี่ปั๊บของเจ๊อ้วน ที่มีไส้เผือก
Last Update : 19:06:26 06/05/2014
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
จากกะหรี่ปั๊บของเจ๊อ้วน ที่มีไส้ถั่วเหลือง
Last Update : 19:04:11 06/05/2014
กุุนเชียงหมู เจ๊อ้วน ตราหมูทองคู่ เชือกแดง เกรด AAA
Brand : เจ๊อ้วน ตราหมูทองคู่
Model : หมูเกรด AAA
Last Update : 15:03:29 04/06/2014
เจ๊อ้วน หมูทุบ
Last Update : 15:02:40 04/06/2014
หมูยอ เจ๊อ้วน
Brand : เจ๊อ้วน
Model : 220 กรัม
Last Update : 15:02:14 04/06/2014
หมูสวรรค์ เจ๊อ้วน
Brand : เจ๊อ้วน
Last Update : 15:01:49 04/06/2014
เจ๊อ้วน แหนมหมู
Brand : เจ๊อ้วน
Model : 220 กรัม
Last Update : 15:01:17 04/06/2014

HACCP คือ อะไร

Last Update: 20:30:54 06/05/2014
Page View (1277)

HACCP เป็นมาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภค

อาจได้รับจากการบริโภคอาหาร หลายท่านอาจสงสัยว่า

ระบบ HACCP ที่กล่าวถึงนั้นคืออะไร มีความสำคัญต่อประเทศไทย

ในฐานะประเทศ ผู้ผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกอย่างไร

ใครบ้างที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในเรื่องนี้

ประเทศไทยได้ดำเนินการในเรื่องนี้ไปแล้วเพียงใด

รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับ จากการใช้ระบบนี้คืออะไร

 

HACCP หรืออาจอ่านว่า แฮซเซป เป็นตัวย่อจากคำภาษาอังกฤษ

ที่ว่า Hazard Analysis Critical Control Point ซึ่งหมายถึง

การวิเคราะห์อันตราย จุดควบคุมวิกฤต เป็นแนวคิดเกี่ยวกับ

มาตรการป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละขั้นตอน

ของการดำเนินกิจกรรมใด ๆ โดยมีกระบวนการดำเนินงานเชิงวิทยาศาสตร์

คือมีการศึกษาถึงอันตราย หาทางป้องกันไว้ล่วงหน้า

รวมทั้งมีการควบคุม และเฝ้าระวัง เพื่อให้แน่ใจว่า

มาตรการป้องกัน ที่กำหนดขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพตลอดเวลา

ที่มาของการเปลี่ยนแนวคิด HACCP ให้เป็นวิธีปฏิบัติในอุตสาหกรรมอาหาร

เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 โดยบริษัทพิลสเบอรี่ในสหรัฐอเมริกา

ต้องการระบบงาน ที่สามารถใช้สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย

สำหรับการผลิตอาหาร ให้แก่นักบินอวกาศ

ในโครงการ ขององค์การนาซ่า แห่งสหรัฐอเมริกา

 

นับแต่นั้นเป็นต้นมา ทั้งภาคอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันทางวิชาการ

และองค์กร ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแล ด้านอาหารของสหรัฐอเมริกา

ก็เริ่มให้ความสนใจ ในระบบ HACCP จึงได้มีการส่งเสริม และนำไปปรับใช้

ในอุตสาหกรรมอาหาร ประเภทต่าง ๆ องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา

ได้ใช้แนวคิดนี้ ในการแก้ปัญหาที่ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากอาหารกระป๋อง

เนื่องจากสารพิษของแบคทีเรีย คือ botulinum toxins สารพิษนี้

มีอันตรายต่อผู้บริโภคสูงมาก แม้ร่างกายจะได้รับในปริมาณเพียงเล็กน้อย

ก็อาจถึงแก่ชีวิตได้ จึงได้มีการกำหนด จุดควบคุมวิกฤต

ในกฎหมายที่ควบคุมกรรมวิธี การผลิตอาหารกระป๋อง ที่มีความเป็นกรดต่ำ

 

ต่อมาองค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก

ได้เห็นความสำคัญ ของการประยุกต์ใช้ HACCP ในกระบวนการผลิตอาหาร

ในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ในครัวเรือน การผลิตวัตถุดิบ ที่เป็นอาหาร

จนถึงอุตสาหกรรมอาหาร ขนาดใหญ่

ในที่สุดคณะกรรมาธิการว่าด้วยมาตรฐานอาหาร ระหว่างประเทศ

ซึ่งมีรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ เป็นสมาชิก อยู่เป็นจำนวนมาก

ได้จัดทำเอกสารวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

ในการประยุกต์ใช้ HACCP สำหรับการผลิตอาหารขึ้น

พร้อมทั้งมีนโยบาย สนับสนุนการใช้ HACCP ในกระบวนการผลิตอาหาร

เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ทำให้ระบบ HACCP เป็นที่ยอมรับ

และนานาชาติ ให้ความสำคัญ เอกสารวิชาการ เกี่ยวกับระบบ HACCP

และแนวทางการนำไปใช้ ที่คณะกรรมาธิการว่าด้วยมาตรฐานอาหาร

ระหว่างประเทศ จัดทำขึ้นฉบับล่าสุด เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

ออกเมื่อปี พ.ศ. 2540

 

หลักการสำคัญของระบบ HACCP

หลักการสำคัญของระบบ HACCP มี 7 ประการกล่าวคือ

หลักการที่ 1 การวิเคราะห์อันตราย จากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ที่อาจมีต่อผู้บริโภค

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยการประเมิน ความรุนแรงและโอกาส

ที่จะเกิดอันตรายต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนการผลิต จากนั้นจึงกำหนด

วิธีการป้องกัน เพื่อลดหรือขจัดอันตรายเหล่านั้น

 

หลักการที่ 2 การกำหนดจุดควบคุมวิกฤต ในกระบวนการผลิต

จุดควบคุมวิกฤต หมายถึง ตำแหน่งวิธีการ หรือขั้นตอนในกระบวนการผลิต

ซึ่งหากสามารถควบคุม ให้อยู่ในค่า หรือลักษณะที่กำหนดไว้ได้แล้ว

จะทำให้มีการขจัดอันตรายหรือลดการเกิดอันตรายจากผลิตภัณฑ์นั้นได้

 

หลักการที่ 3 การกำหนดค่าวิกฤต ณ จุดควบคุมวิกฤต ค่าวิกฤต

อาจเป็นค่าตัวเลข หรือลักษณะเป้าหมาย ของคุณภาพ ด้านความปลอดภัย

ที่ต้องการของผลผลิต ณ จุดควบคุมวิกฤต ซึ่งกำหนดขึ้น

เป็นเกณฑ์สำหรับการควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่า

จุดควบคุมวิกฤต อยู่ภายใต้การควบคุม

 

หลักการที่ 4 ทำการเฝ้าระวัง โดยกำหนดขึ้น อย่างเป็นระบบ

มีแผนการตรวจสอบ หรือเฝ้าสังเกตการณ์ และบันทึกข้อมูล

เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า การปฏิบัติงาน ณ จุดควบคุมวิกฤต

มีการควบคุม อย่างถูกต้อง

 

หลักการที่ 5 กำหนดมาตรการแก้ไข สำหรับข้อบกพร่อง

และใช้มาตรการนั้นทันที กรณีที่พบว่า จุดควบคุมวิกฤต

ไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมตามค่าวิกฤต ที่กำหนดไว้

 

หลักการที่ 6 ทบทวนประสิทธิภาพ ของระบบ HACCP ที่ใช้งานอยู่

รวมทั้งใช้ผล การวิเคราะห์ทดสอบ ทางห้องปฏิบัติการ

เพื่อประกอบการพิจารณา ในการยืนยันว่าระบบ HACCP ที่ใช้อยู่นั้น

มีประสิทธิภาพเพียงพอ ที่จะสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย

ของผลิตภัณฑ์ได้

 

หลักการที่ 7 จัดทำระบบบันทึก และเก็บรักษาข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิดไว้

เพื่อเป็นหลักฐาน ให้สามารถค้นได้เมื่อจำเป็น

 

จากหลักการทั้ง 7 ประการนี้ ทำให้ต้องมีการจัดทำ วิธีปฏิบัติในรายละเอียด

ให้เหมาะสมกับ แต่ละผลิตภัณฑ์ แต่ละกระบวนการผลิต แต่ละสถานที่ผลิต

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการป้องกันอันตราย อย่างเต็มที่

วิธีการที่ใช้ ในระบบ HACCP เป็นกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์

มีการศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินใจ วางแผน ดำเนินงานตามแผน

ติดตามกำกับดูแล การปฏิบัติงานในระบบ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

และทบทวนประสิทธิภาพ ของระบบอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นที่

ผู้ประกอบการผลิตอาหาร ที่จะใช้ระบบนี้ ต้องจัดตั้งทีมงาน

ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความชำนาญหลายสาขา

เช่น ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร วิศวกรรมโรงงาน สุขาภิบาลอาหาร

หรืออื่น ๆ ตามความจำเป็น เพื่อทำหน้าที่พัฒนา

ระบบจัดทำเอกสาร และตรวจประเมินผล การปฏิบัติงาน

ที่มา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=767514

กะหรี่ปั๊บ เจ๊อ้วน ได้ใบรับรองคุณภาพ HACCP รายแรกของประเทศไทยดาวโหลดไฟล์แนบ : Document1
 
© 2000-2008 CopyRight by Je Aoun (Siampinnark)
Tel. 044 322 151-2, mobile 081-642-7849  Fax. 044 361 046  Website. jaoun.com; siampinnark.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login